Regulamin

I. Definicje ogólne

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kolorowy-zeszyt.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod kolorowy-zeszyt.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  UL. HOŁDUNOWSKA 9, 43-143 Lędziny, Polska NIP: 6462991672 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu kolorowy-zeszyt.pl;


7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

adresem kolorowy-zeszyt.pl

2. Regulamin stanowi prawne podstawy korzystania z serwisu oraz obliguje Użytkowników do ich

przestrzegania na mocy art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Serwis internetowy, działający pod adresem kolorowy-zeszyt.pl , prowadzony jest przez KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  UL. HOŁDUNOWSKA 9, 43-143 Lędziny, Polska NIP: 6462991672

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i obsługi konta;

b) warunki i zasady dokonywania wyboru produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania zamówień świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania umów sprzedaży poprzez usługę świadczoną w ramach sklepu internetowego kolorowy-zeszyt.pl.

5. W celu pełnej obsługi sklepu internetowego w gestii Klienta pozostaje uzyskanie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internatu. Stanowisko komputerowe Klienta musi mieć zainstalowany system teleinformatyczny o następujących minimalnych wymaganiach technicznych:

a) Internet Explorer w wersji podstawowej z roku 2005 lub nowsze.

6. Sklep internetowy kolorowy-zeszyt.pl zastrzega sobie możliwość braku świadczenia usług sprzedaży osobom, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku o stosownym Klienci zostaną powiadomieni podczas rejestracji.III. Sprzedaż

1. KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  UL. HOŁDUNOWSKA 9, 43-143 Lędziny, Polska NIP: 6462991672. prowadzi w Sklepie Internetowym kolorowy-zeszyt.pl sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez serwis kolorowy-zeszyt.pl na zasadach opisanych poniżej.

3. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów na końcu zamówienia.

4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1) wybranie produktów, (2) realizacja zamówienia, (3) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęciu zamówienia, (4) płatność.

6. Od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje automatycznie wiadomością e­mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia kolorowy-zeszyt.pl podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.

7. Płatności w sklepie internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych transferuj.pl.

8. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

9. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie rzeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e­mail; po skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie wiadomością e­mail.

10. Treść Regulaminu jest utrwalana i zabezpieczana na serwerach sklepu internetowego. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji Klient otrzymuje dane umożliwiające dostęp do treści Regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia umowy.

11. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

12. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta sklepu internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu internetowego bądź adres e­mail Działu Obsługi.

13. Serwis kolorowy-zeszyt.pl może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

14. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, kolorowy-zeszyt.pl nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

15. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Serwis kolorowy-zeszyt.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.IV. Dostawa

1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 7 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia).

3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.

4. W przypadku zamówienia zrealizowanego za pośrednictwem serwisu transferuj.pl termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

5. Zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta Pocztą polską, lub przesyłką kurierską.

6. Wszystkie przesyłki dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy, lub przesyłki należy odebrać z samochodu kurierskiego, który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.

7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Niniejsze koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.

8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi serwisu kolorowy-zeszyt.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

9. Serwis kolorowy-zeszyt.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.V. Płatność

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.

2. Użytkownik serwisu ma sposobność do dokonania płatności poprzez:

a) przelew na numer konta bankowego podany w zakładce płatność lub kontakt.

b) przelew w systemie transferuj.pl.

c) za pobraniem.VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów w okresie 10 dni od daty wydania zamówionego towaru (a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia), Klient, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Termin 10­dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

2. Wskazane w pkt. 1 wyżej wymienionym ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  UL. HOŁDUNOWSKA 9, 43-143 Lędziny, Polska.

3. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres: KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  UL. HOŁDUNOWSKA 9, 43-143 Lędziny, Polska .

4. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14­dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

5. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:

a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

e. dostarczania prasy,

f. w przypadku umów o świadczenie usług – jeśli świadczenie usług zostało – za zgodą konsumenta – rozpoczęte przed upływem 10 dni od zawarcia umowy.VII. Reklamacje Towarów

1. Serwis kolorowy-zeszyt.pl odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, pod adres: KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  UL. HOŁDUNOWSKA 9, 43-143 Lędziny, Polska , lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

3. Serwis kolorowy-zeszyt.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  UL. HOŁDUNOWSKA 9, 43-143 Lędziny, Polska NIP: 6462991672 , a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  UL. HOŁDUNOWSKA 9, 43-143 Lędziny, Polska NIP: 6462991672 , a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu. Zamówienia złożone przed zmianą regulaminu będą realizowane zgodnie z poprzednią wersją regulaminu.

5. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu kolorowy-zeszyt.pl oraz na ich przetwarzanie niezbędne w celu realizacji zamówienia Kupującego.

6. Dane osobowe uzyskane przez Sklep są poufne i nie są ujawniane innym osobą lub podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

7. W przypadku niezgodności niniejszego regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.